عکس های طهران

آرامگاه حافظ در زمان قاجار

ایران قدیم قدیم

دستگیری مشروب فروش

ایران قدیم قدیم

عکسی از مظفرالدین شاه

ایران قدیم قدیم

کوتاه کردن سبیل مبارک

ایران قدیم قدیم

عکسی از محمد علی شاه

ایران قدیم قدیم

ماست فروش دوره گرد

ایران قدیم قدیم

کشیدن دندان

ایران قدیم قدیم

کارگر ساختمان

ایران قدیم قدیم

روزنامه فروش دوره گرد

ایران قدیم قدیم

اولین بستنی فروشی

ایران قدیم قدیم

آرایشگر

ایران قدیم قدیم

 
/ 0 نظر / 64 بازدید